Logo banner
Bůh – zdroj vnitřního štěstí a úžasné NebeZkusme o těchto věcech – o Boží lásce, o povolání být učedníkem Ježíše Krista a o úžasném Nebi – vyprávět nevěřícím.

Pojďme vyprávět lidem, kteří ještě nepoznali živého Boha. Vyprávějme jim o tom privilegiu, které se nám dostalo: být Ježíšovým učedníkem. Řekněme jim o tom nádherném tajemství Božím, které známe, když máme Ježíše v srdci. Zkusme jim vyprávět o Boží lásce a o věčném životě v Nebi – o úžasném Nebi, které Bůh připravil a které nabízí i jim.


Boží blízkost pro každý den

Když toužíme po Bohu a jdeme cestou, po které nás vede, naše srdce od něj každým dnem dostává víc a víc schopnosti žít a PŘIJÍMAT JEHO LÁSKU. Navzdory všemu těžkému, co jsme v životě prožili (nebo třeba zrovna prožíváme), Ježíš působí svou láskou a mocí hluboko v našem srdci, a to stále víc.


On k nám chce přicházet ještě mnohem víc

Zveme Ježíše, aby přicházel do našeho života víc než kdy dřív. Zveme ho, aby odstranil z našeho srdce vše, co se tam staví mezi nás a něj. Hle, já stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou, říká Ježíš ve Zjevení (Zj 3,20). Tato jeho slova jsou každý den stále stejně živá a aktuální. Víme, že on je s námi a v našem srdci vždycky, přesto ale chce přicházet ještě MNOHEM VÍC.

Když ON PŘICHÁZÍ, to samotné znamená víc než cokoliv jiného.

Setkává se s námi a NASYCUJE NÁS SEBOU SAMÝM.

On je skutečným CHLEBEM ŽIVOTA, který jediný umí nasytit naše srdce.

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. (Sof 3,17) Jiný překlad téhož zní: Upokojí nás svou láskou. To je velmi krásně řečeno – a přesně takový je náš Bůh. Znovu a znovu přichází do našeho srdce a dává nám prožít svou nádhernou lásku a blízkost. S takovým obdarováním a nasycením pak jdeme do dalších dní.


Cesta učedníka

Možná sis pro svůj život naplánoval/a příjemnou, pohodlnou a snadnou cestou. Avšak pokud ses rozhodl/a být učedníkem Ježíše Krista, tvá cesta nebude vždy jen pohodlná nebo snadná…

Možná zjišťuješ, že se před tebou rýsuje cesta úzká a strmá, cesta plná překážek. Právě taková někdy bývá cesta Boží. Ježíš nás nevede po širokých cestách tohoto světa, ale svou úzkou (a někdy nesnadnou) cestou. To je cesta učedníka Ježíše Krista.

Ode všech ostatních cest se ta Boží cesta ale liší v jedné úplně zásadní věci: právě na TÉ cestě je s námi Pán Ježíš! Právě TAM je s námi svou BLÍZKOSTÍ a svou LÁSKOU, svou PROMĚŇUJÍCÍ MOCÍ, svým UJIŠTĚNÍM a SILOU, ÚTĚCHOU a POVZBUZENÍM. Na cestě, po které nás vede, On vždy bude s námi. A právě na takové cestě budeme nést skutečné ovoce pro něj: budeme přinášet Boží království všude, kam přijdeme – do svého města, ve své rodině, do svého národa… JAKO OTEC POSLAL MĚ, TAK JÁ POSÍLÁM VÁS se bude na nás naplňovat, protože budeme kráčet s Ježíšem a poneseme ho na KAŽDÉ MÍSTO, kam vstoupíme. Kam vstoupí Kristus, tam vždy přichází PROMĚNA, tam přichází POKÁNÍ a ODPUŠTĚNÍ, SLITOVÁNÍ a UZDRAVENÍ, tam přichází NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝM, tam přichází skutečný ŽIVOT a PROMĚNA každé oblasti života.


Bůh dává víc, než jsme žádali

Bůh dává VÍC, NEŽ JSME ŽÁDALI. To si ale často uvědomíme až při pohledu zpět, když ujdeme kus cesty a ohlédneme se. S vděčností vidíme, co všechno jsme prožili a co všechno jsme dostali – a bylo toho mnoho. A je velmi zajímavé, že za to, co bylo těžké, za všechny ty boje a zápasy, které jsme museli podstoupit, býváme více vděčni než za to, co bylo snadné. To proto, že pochopíme, že zkoušky a těžká období nás přiblížily k živému Bohu víc než co jiného.


Víc než jen pozemské štěstí

BOHU JDE O NĚCO VÍC než jen o naše „pozemské štěstí“. Přesněji řečeno: on nám chce dát víc (dokonce i toho pozemského), než jsme si naplánovali a vysnili, ale někdy trochu jinak, než jsme čekali. Bůh nás vede tak, že při tom zohledňuje CELÝ NÁŠ ŽIVOT. Nejen to, co si myslíme, že by pro nás bylo dobré právě teď, ale co pro nás bude dobré i za rok, za dva roky nebo za třicet let.

A tak jestli usiluješ být člověkem opravdového živého vztahu s živým Bohem, nemusíš se bát. Jestli chceš být člověkem modlitby, víry a pravdy, člověkem statečnosti a odvahy, člověkem lásky a služby Bohu – nemusíš se ničeho bát! On tě vždy povede správnou cestou. Nebudeš chodit ve tmě. Bůh ti vždy dá světlo na další správný krok, který máš udělat. A postupně s tebou projde celou tvou cestu.


Život víry, statečnosti a odvahy

Tak tedy odvážně vykročme do nových věcí, do kterých nás vede náš Pán. Buďme připraveni každý den odhazovat svůj starý strach nebo jiný hřích, který se na nás tak snadno přichytí, a nechme se Bohem směle použít. Nebojme se jít do nesnadných věcí, ujměme se obtížných a těžkých úkolů, do kterých nás Bůh povolává. Život učedníka Ježíše Krista je životem víry, odvahy a statečnosti.


Náš život nikdy neskončí

Náš život nikdy neskončí – tento výrok někomu možná připadá až příliš odvážný, ale přitom je to základ všech základů: Ježíš přece dává život VĚČNÝ! To není fráze, to je skutečnost. Ježíš své sliby plní. A tak jako On sám je věčný – Bůh je věčný – tak dává nám, kdo mu věříme, věčný život – život, který nikdy neskončí. Dá se to jinými slovy říci také tak, že Bůh se rozhodl podělit se s námi o svou věčnost. Pozval nás do své věčnosti – do NIKDY NEKONČÍCÍHO ŽIVOTA V NEBI. Dovedete si snad představit něco lepšího? Nic lepšího nad to neexistuje!!!


On je zdrojem vnitřního štěstí již zde na Zemi

Bůh vidí dopředu CELÝ NÁŠ ŽIVOT: OD PRVNÍHO AŽ DO POSLEDNÍHO DNE, A JEŠTĚ MNOHEM DÁL – NA VĚČNOST. Byli jsme stvořeni jako věčné bytosti a navždy budeme žít společně s Bohem v Nebi – na tom nejlepším místě, se kterým se nic pozemského ani zdaleka nemůže srovnávat. Jeho plány pro nás jsou dobré a On je zdrojem vnitřního štěstí, které nelze najít nikde jinde a v ničem jiném!


Zkusme to vyprávět nevěřícím…

A teď znovu výzva, která byla řečená hned na začátku: Zkusme o těchto věcech – o Boží lásce, o povolání být učedníkem Ježíše Krista a o úžasném Nebi – vyprávět nevěřícím.

Lidem, kteří odmítají Boha, jsme my křesťané většinou k smíchu.

Víte ale, že to vůbec nevadí?


Zpráva pro nevěřící

… My se totiž vůbec nemusíme snažit nějak se přetvařovat a udělat ze sebe před nevěřícími lidmi něco, co nejsme, abychom pro ně byli jakoby „víc přijatelní“. Protože my je nespasíme. Protože my nereprezentujeme sami sebe. Ale ke komu je zveme? Samozřejmě že k Ježíši Kristu! My je nezveme do našeho nebe, ale do Božího Nebe. My jim neumíme dát odpuštění hříchů, ale Ježíš jim to chce dát. Jedině On je dárce života a všeho. On dává Nebe, On dává odpuštění, On vysvobozuje, On uzdravuje, On dává věčný život!

A tak je zbytečné snažit se zalíbit tomuto světu. Pro svět – pro nevěřící lidi vždycky budeme jiní, než by si představovali. Vždycky si najdou něco, co jim bude vadit.

Ale to nevadí… Boží království totiž znamená mnohem víc než tento svět!

Ve srovnání s námi nevěřící lidé totiž nemají vůbec nic...

Jejich nadějí je pouze těch pár pozemských roků nebo pár desítek roků, které jsou ještě před nimi – a pak konec, smrt, temnota... Dnes se oni smějí nám (nebo si někteří dokonce myslí, že křesťané jsou něco jako lidé druhé kategorie), ale pravda je úplně jiná. Pravda je taková, že my bychom se mohli smát jim. My máme totiž něco nesrovnatelně lepšího než oni. Ale nebudeme se jim smát, spíše nad nimi budeme plakat… protože jejich perspektiva, jestliže nepřijmou Krista, je velice ubohá a temná.


Pozemský život je jen kratičká předehra před hlavním dějstvím

Bůh dává mnoho svých darů už během našich pozemských životů. To ještě ale zdaleka není vše! Je to jen pouhý kratičký začátek. Pouhý malý předkrm před hlavní, Královskou hostinou. Tím Králem je Ježíš a zve nás na věčnou hostinu do svého věčného Království!

Pozemský život je pouhý kratičký předfilm před hlavním filmem. Jenom kratičká předehra před hlavním dějstvím.

Pozemský život je sice jen kratičká předehra, ale zároveň v jedné věci je velmi důležitá: během ní totiž rozhodneme, jestli půjdeme potom na tu Královskou věčnou hostinu. Jestli půjdeme do věčného úžasného Nebe, nebo ne.

A tak nenechme si ujít to hlavní dějství! Pokud totiž mineme Nebe, přišli jsme o všechno! To je ta největší chyba, kterou člověk může udělat: odmítnout Ježíše Krista a tudíž odmítnout Nebe.

Nám, kdo věříme v Ježíše Krista, Bůh dal vstupenku do Nebe – dal nám svůj život, věčný život! Úžasný život v Nebi, který nikdy neskončí a který předčí i ta nejúžasnější očekávání. Nad námi smrt už nemá moc! A Bůh nám dal své požehnání i pro pozemský život. Jako Kristovi učedníci zde navíc máme jasný úkol a poslání. Je velikým privilegiem být učedníkem Ježíše Krista a naplňovat jeho plány. Náš pozemský život nemusí sice být jen snadný, ale přesto v Bohu vždy máme vše, co potřebujeme a co kdy budeme potřebovat.


Úžasný život v Nebi, který nikdy neskončí – pozvěme každého!

Až lidem, kteří dnes Boha odmítají, toto vše dojde a Bůh se jich v srdci dotkne svou láskou a mocí, nikdy pak už nepřestanou toužit po Boží blízkosti! Budou chtít prožívat jeho lásku ve svém srdci neustále! Narodí se v nich obrovská touha po Bohu a po věčném životě v Nebi! Potom rádi přijmou dar věčného života. Směle jim tedy každý den zvěstujme pravdu o tom, co pro ně Bůh připravil – NIKDY NEKONČÍCÍ A ÚŽASNÝ ŽIVOT V NEBI!


T. Z.